ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางภวดี สวนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,15:47  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBased Learning ) ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังความคิด
ชื่ออาจารย์ : นางภวดี สวนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2563,14:44  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-share)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีญาพัฒฑ์ นาดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,11:21  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพิณยา อินทร์ผักแว่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,09:44  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ร่วมกับการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุรีรัตน์ ติณคัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:00  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : http://wassanadee.blogspot.com/
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา แก้วใสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2559,09:23  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..