คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา ชัยศรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระชาตรี ปิยธมโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์วิชัย ปิยสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นางชลวิศร นาคเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนา มาศวสุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ต.สุวิทย์ อยู่จงดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวัฒนา ชอบขยัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี กาศเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระโรจน์ เทียนวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ประวันนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร วีรชาติยานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ศรีวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เกิดโมลี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชา เพียนอก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ