กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา แก้วใสย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต
ครู คศ.2

นางสาววิริยาพร จงเทพ
ครู คศ.2

นางสาวสุพิณยา อินทร์ผักแว่น
ครู คศ.2