ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู/พี่น้องสัมพันธ์
16 มิ.ย. 60 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
วิชาการ
21 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำ 2/59
วิชาการ
23 มิ.ย. 60 ส่งเอกสารวิชาการ (วิเคราะห์,แผน)
วิชาการ
23 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนร.เรียนซ้ำ
วิชาการ
27 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่
วิชาการ
28 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 ฺBlock course
30 มิ.ย. 60 สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบบรรจุซอง
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
21 ก.ค. 60 จัดส่งแบบ ปถ05 (ครั้งที่ 1)
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สำรวจและส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด ร และมีเวลาไม่ครบ 60% 80%
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
28 ส.ค. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมซ่อมเพื่อให้มีสิทธิ์สอบ
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบบรรจุซอง
15 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
20 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ส่งแบบ ปถ 05 (ฉบับสมบูรณ์)