ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 61 วันครู ปี 2561
17 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 สอบกลางภาค 2/2560