ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดประชานิมิตร" สังกัดกรมวิสามัญ  เปิดสอนในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.7) โดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาล 2(สหกรณ์สมทบ)   กรมได้แต่งตั้งให้ นายอุดร วรรณพงษ์ เป็นครูใหญ่     ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2500   ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาตั้งที่บริเวณสุสานบัวใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์และด้วยการสนับสนุน  ของท่านพระครูปัญญาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิมิตรและเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ ในขณะนั้นได้จัดหาสถานที่แห่งใหม่ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และได้ย้ายมาเปิดทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2506 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา(สายสามัญ)  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุมาลี แจบเกาะ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ุ 580 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2562)  มีครู ชาย หญิง จำนวน 32 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 3 คน  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน โดยมีนางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน คนปัจจุบัน