กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ ชลเทพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณทิรา อาพัดนอก
ครู คศ.3

นางจตุพร ผสมญาติ
ครู คศ.3

นายวิชา เพียนอก
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ลีคำ
ครู คศ.2

นางนภัทร พลศรี
ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ ติณคัด
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ แสนนอก
ครู คศ.2

นายดำริ กะวิเศษ
ครูผู้ช่วย