กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิชาติ ชลเทพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาญชัย อังกลมเกลียว
ครู คศ.3

นางมณทิรา อาพัดนอก
ครู คศ.3

นางจตุพร ผสมญาติ
ครู คศ.3

นายวิชา เพียนอก
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ลีคำ
ครู คศ.1