กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภวดี สวนดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ประทุมมาศ
ครู คศ.3

นายชาญวิทย์ อุ่นประชา
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ มาสวนจิต
ครู คศ.2

นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ครู คศ.1