กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาญวิทย์ อุ่นประชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ประทุมมาศ
ครู คศ.3

นางภวดี สวนดี
ครู คศ.3

นายภุชงค์ พุดกุเรือ
ครู คศ.1