กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมาลินี เชื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสงัด อรทัย
ครู คศ.3

นางสาววิสา มุ่งยุทธกลาง
ครูผู้ช่วย