กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมาลินี เชื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสงัด อรทัย
ครู คศ.3

นางกิตติศาล ทิพย์แสง
ครู คศ.1

นางสาววิสา มุ่งยุทธกลาง
ครู คศ.1