เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                            เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดประชานิมิตร
 
โรงเรียนเป็นสถานบ้านแห่งความรู้             วัดกับครูร่วมอบรมบ่มนิสัย
ประชาไซร้ผู้ปกครองผูกคล้องใจ               นิมิตรให้ลูกหลานดีมีคุณธรรม
นักเรียนดีมีวินัยใจองอาจ                        ชาญฉลาดเก่งกล้าพาเลิศล้ำ
น้ำเงินเหลืองเข้มข้นทุกคนจำ                   คุณธรรมยึดมั่นกตัญญู
เรียนดีดนตรีกีฬาเด่น                              ทุกคนเห็นผลงานเกียรติงามหรู
ป.ช.น.น้ำเงินเหลืองเราเชิดชู                    บูชาครูเพื่อศักดิ์ศรีพี่น้องเรา
น้ำใจงามสมญานามเรายึดมั่น                   เราขยันภูมิปัญญาไม่อับเฉา
พิกุลทองสัญลักษณ์แห่งร่มเงา                  สานใจเราสถาบันนิรันดร์กาล

             คำร้อง..นางจุลจิฬา  กลิ่นสุมาลย์  (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
               ทำนอง..นางเกสร  เถียรสายออ    (ครูชำนาญการพิเศษ)