ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2499 - 6 มิถุนายน 2520
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี แจบเกาะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิถุนายน 2520 - 14 เมษายน 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ปลิวสูงเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2522 - 25 ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ชำนาญทาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธันวาคม 2530 - 7 พฤศจิกายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี เนียมศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2536 - 11 พฤศจิกายน 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายลัดทา ชนะภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2539 - 28 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต จันทร์ชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2541 - 9 มิถุนายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายมณฑล แก้วพิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มิถุนายน 2545 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บุญประคอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ กันสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2558 - 28 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน