กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประภาวดี สร้อยเสนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปณวัฒน์ มณีแสง
ครู คศ.4

นายอัษฏาพงษ์ สีมานอก
ครู คศ.2