กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประภาวดี สร้อยเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัษฏาพงษ์ สีมานอก
ครู คศ.3

นายธีระพงษ์ กุมารสิทธิ์
ครู คศ.2