ตำแหน่งอื่นๆ

นางสาวสายฝน จามกลาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ)

นางสาวธัญรดา อุ่นวงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน)

นางสาวพรเพ็ญ สีโสดา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายธรรมชาติ บุญขำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ)

นายยอด บุญขำ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายทรงเดช ประจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเนย ปาปะโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)

นายจีระศักดิ์ ปาปะโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป (ยามรักษาการณ์)

นางสาวขวัญจิต รอดกระจ่าง
พนักงานจ้างชั่วคราว

นายวินัย พิศนอก
พนักงานจ้างชั่วคราว