ตำแหน่งอื่นๆ

นางสาวสายฝน จามกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายธรรมชาติ บุญขำ
นักการภารโรง

นายยอด บุญขำ
นักการภารโรง

นายทรงเดช ประจิตร
นักการภารโรง

นางเนย ปาปะโพธิ์
แม่บ้าน

นายจีระศักดิ์ ปาปะโพธิ์
ยามรักษาการณ์

นางสาวขวัญจิต รอดกระจ่าง
พนักงานจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)