วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
"แหล่งเรียนรู้ดี  นักเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้  สู่วิถีพอเพียง"
 
 
ปรัชญา
 
"ปัญญาญฺ มคคํ อลโส นวินทติ"
คนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางปัญญา