กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรพิมล คำจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรีญาพัฒฑ์ นาดี
ครู คศ.2

นางสาววนิดา ถาบุตร
ครูผู้ช่วย