กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุดาภา ดงกันหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรพิมล คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววนิดา ถาบุตร
ครูผู้ช่วย