กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรพิมล คำจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรีญาพัฒฑ์ นาดี
ครู คศ.2