พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
 
1. ส่งเสริม สนับสนุนโดยการนำสื่อเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.
ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ันักเรียนสามารถดำรงชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาเซียน
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
6. ระดมสรรพกำลังจากทุกภาพส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าหมาย (GOAL)
 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. นักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่า และสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. ครูมีศักยภาพสมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. โรงเรียนมีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

7. โรงเรียนได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาเพิ่มขึ้น