คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคณิสร พรมมร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราถนา เรืองศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติมา แท้ไธสง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชาดา บุญภักดี
ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิชญา จินตวัตณกุล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐพี สีอำคา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธกาญจน์ หงษ์พรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญพิสิษฐ์ กองชนะ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.4/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราวดี เปานิล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.4/3
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา การถาง
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิชชญา รักสุจริต
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธิดา อบมาลี
ตำแหน่ง : แผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลินี พลสิทธิ์
ตำแหน่ง : แผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียติศักดิ์ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุรักษ์ พลหาญ
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1