คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำทิพย์ กรวยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค เขตนอก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยธิดา ทองผดุง
ตำแหน่ง : เลขานุการ/เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริศ ภูแก้วนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ ใสสะรัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสนันท์ ประไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/3
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สมพงษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาพร ประวันนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสา ราชสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำผึ้ง คำทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนพงษ์ พันธ์วิริยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนิชา จันทกล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยศวดี ยะคำแจ้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1