คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ กันสิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณศรี เกษกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาญชัย อังกลมเกลียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปณวัฒน์ มณีแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

นายไพโรจน์ ลีคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอัษฏาพงษ์ สีมานอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน