คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ กันสิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปณวัฒน์ มณีแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

นายชาญชัย อังกลมเกลียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายไพโรจน์ ลีคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอัษฏาพงษ์ สีมานอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน