กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอโนชา ประวันนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเกสร โคตะนนท์
ครู คศ.3