กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางโศศิษฐา วาทโยธา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุรีรัตน์ ติณคัด
ครู คศ.1

นางสาวรัศม์ชญาณ์ แก้วอุดร
ครู คศ.1

นางสาวสิริมา มุสิกะสาร
ครู คศ.1

นางสาวสุรีรัตน์ แสนนอก
ครู คศ.2