กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรัศม์ชญาณ์ แก้วอุดร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ