กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรัศม์ชญาณ์ แก้วอุดร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุรีรัตน์ ติณคัด
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ แสนนอก
ครู คศ.2

นายดำริ กะวิเศษ
ครูผู้ช่วย