คณะผู้บริหาร

นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดประชานิมิตร

นางอรุณศรี เกษกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจตุพร ผสมญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายไพโรจน์ ลีคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวรัศม์ชญาณ์ แก้วอุดร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

นายอาทิตย์ มาสวนจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ