คณะผู้บริหาร

นางสุภิดา ชื่นชมศาสตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณศรี เกษกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจตุพร ผสมญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายไพโรจน์ ลีคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอัษฏาพงษ์ สีมานอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางเกสร โคตะนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ