ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปถ05.ม6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12140
ปถ05.ม6/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 12142
ปถ05.ม6/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12146
ปถ05.ม5/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12149
ปถ05.ม5/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12151
ปถ05.ม5/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12151
ปถ05.ม4/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12156
ปถ05.ม4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12146
ปถ05.ม4/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12149
ปถ05.ม3/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12143
ปถ05.ม3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 12144
ปถ05.ม3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12150
ปถ05.ม2/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12144
ปถ05.ม2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 12148
ปถ05.ม2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12144
ปถ05.ม1/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12146
ปถ05.ม1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12150
ปถ05.ม1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 12149
หลักสูตรสถานศึกษา 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 758.11 KB 259134
แบบสำรวจ 0 ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427 KB 259098
game 24 259114
โปรแกรม GSP 259096
รายชื่อนักเรียน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.38 KB 259410
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 259155
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 259261
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 259222
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 259213
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 259327
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 259382
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 259287
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 259654
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 267843
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 259377
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 259758
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 68.99 KB 77959
ใบรายชื่อคณะครูและบุคลากร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 259167
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 259135
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 259117
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 259107
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 259128
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 259563
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูลภาวะซึมเศร้า(CDI)63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.21 KB 258890
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 259331
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 329489
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 259437
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 259888
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 259440
วิทยาศาสตร์
Interland 12208
แบบฝึดหัด เครื่องมือช่าง ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.81 KB 12224
ม.2 PNG Image ขนาดไฟล์ 193.5 KB 12188
จดงานช่างพื้นฐาน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 14119
แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.17 KB 17638
งานแผนงาน
หลักการเขียนโครงการโรงเรียนวัดประชานิมิตร Word Document ขนาดไฟล์ 120.46 KB 259016
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 84.63 KB 259022
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 259069
โครงการ 62 ที่61-85 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 259115
โครงการ 62 ที่41-60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 259109
โครงการ62 21-40 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 259100
โคงการ62 1-20 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 259083
โครงการ 62 สนับสนุนตามนโยบาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 259090
โครงการ 62 ขอเพิ่ม สิ่งก่อสร้าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 259087
โครงการ 62 เงินสะสม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 259074
โครงการ 62 ฝ่ายปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 259098
โครงการ 62 ฝ่ายบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 259128
โครงการปี 62 ฝ่ายธุรการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 259092
โครงการ 62 ฝ่ายวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 259144
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 259131
สรุปโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 162.9 KB 259201
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.05 KB 259178
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 259140
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 259145
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 259109
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 259108
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 259099
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 259116
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 259105
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 259127
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 259147
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปี 2562
ส่วนที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 53.32 KB 259061
ส่วนที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 291.99 KB 259048
ส่วนที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.9 KB 259065