รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สิรภพ คำพันธ์ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 1
อีเมล์ : intrendzaa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย เอ็นดีที จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังพัสดุและซ่อมบำรุง
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ต.ค. 2558,16:16 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.43.166


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล