ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.2 KB 68
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.38 KB 15
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 25
รายชื่อนักเรียนนำเข้า sheet1 ปถ05 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.71 KB 90
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 107
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 123
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 113
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 132
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 220
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 152
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 130
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8593
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 244
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 196
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.54 KB 8
ใบรายชื่อคณะครูและบุคลากร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 14
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 18
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 15
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 10
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 19
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 121
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 118
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 389
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 119
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70167
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 332
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 746
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 332
งานแผนงาน
โครงการ 62 สนับสนุนตามนโยบาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 7
โครงการ 62 ขอเพิ่ม สิ่งก่อสร้าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 6
โครงการ 62 เงินสะสม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 6
โครงการ 62 ฝ่ายปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 8
โครงการ 62 ฝ่ายบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 6
โครงการปี 62 ฝ่ายธุรการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 8
โครงการ 62 ฝ่ายวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 7
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 28
แบบสรุปโครงการ word Word Document ขนาดไฟล์ 163.18 KB 79
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.63 KB 54
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 51
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 50
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 49
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 47
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 46
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 47
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 46
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112.24 KB 97
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 53
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 86.07 KB 51
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 50
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 80