ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.2 KB 61
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 13
ปถ 05 ม.1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 79
ปถ 05 ม.1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 55
ปถ 05 ม.1/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 50
ปถ 05 ม.2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 66
ปถ 05 ม.2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 54
ปถ 05 ม.2/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 60
ปถ 05 ม.3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 58
ปถ 05 ม.3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 54
ปถ 05 ม.3/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 56
ปถ 05 ม.4/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 64
ปถ 05 ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 50
ปถ 05 ม.4/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 42
ปถ 05 ม.5/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 49
ปถ 05 ม.5/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 52
ปถ 05 ม.5/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48
ปถ 05 ม.6/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 51
ปถ 05 ม.6/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 55
ปถ 05 ม.6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 53
รายชื่อนักเรียน SBMLD 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 107.29 KB 67
รายชื่อนักเรียนนำเข้า sheet1 ปถ05 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.71 KB 65
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 100
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 117
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 109
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 127
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 207
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 138
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 123
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8585
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 235
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 192
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.06 KB 1
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 3
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 39.51 KB 1
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 1
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 110
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 109
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 361
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 110
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70147
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 325
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 738
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 326
งานแผนงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 23
แบบสรุปโครงการ word Word Document ขนาดไฟล์ 163.18 KB 72
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.63 KB 50
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 47
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 47
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 46
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 45
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 42
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 45
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 44
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112.24 KB 91
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 51
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 86.07 KB 48
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 48
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 78