ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.2 KB 54
คำนวณ3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 68
คำอธิบายรายวิชา Excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 100
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 120
function ม.2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 136
แผ่นป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 115
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 5
ปถ 05 ม.1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 72
ปถ 05 ม.1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 51
ปถ 05 ม.1/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 44
ปถ 05 ม.2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 63
ปถ 05 ม.2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 51
ปถ 05 ม.2/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 55
ปถ 05 ม.3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 51
ปถ 05 ม.3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48
ปถ 05 ม.3/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 53
ปถ 05 ม.4/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 56
ปถ 05 ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 44
ปถ 05 ม.4/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 36
ปถ 05 ม.5/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 43
ปถ 05 ม.5/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 50
ปถ 05 ม.5/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 39
ปถ 05 ม.6/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48
ปถ 05 ม.6/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 51
ปถ 05 ม.6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48
รายชื่อนักเรียน SBMLD 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 107.29 KB 58
รายชื่อนักเรียนนำเข้า sheet1 ปถ05 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.71 KB 59
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 89
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 112
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 104
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 117
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 197
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 131
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 114
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8572
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 225
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 184
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.1 KB 65
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 104
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 102
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 334
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 207 KB 540
แบบฟอร์มขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1027
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 276
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 104
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70135
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 320
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 732
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 319
งานแผนงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 12
แบบสรุปโครงการ word Word Document ขนาดไฟล์ 163.18 KB 63
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.63 KB 43
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 44
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 45
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 43
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 41
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 39
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 42
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 42
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112.24 KB 87
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 45
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 86.07 KB 45
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 45
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 76