ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.2 KB 47
คำนวณ3 Word Document ขนาดไฟล์ 13.79 KB 66
คำอธิบายรายวิชา Excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 91
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 119
function ม.2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 132
แผ่นป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 111
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปถ 05 ม.1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 41
ปถ 05 ม.1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 27
ปถ 05 ม.1/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 22
ปถ 05 ม.2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 39
ปถ 05 ม.2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 32
ปถ 05 ม.2/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 34
ปถ 05 ม.3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 24
ปถ 05 ม.3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 24
ปถ 05 ม.3/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 28
ปถ 05 ม.4/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 26
ปถ 05 ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 22
ปถ 05 ม.4/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 18
ปถ 05 ม.5/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 26
ปถ 05 ม.5/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 26
ปถ 05 ม.5/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 24
ปถ 05 ม.6/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 24
ปถ 05 ม.6/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 25
ปถ 05 ม.6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 24
รายชื่อนักเรียน SBMLD 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 107.29 KB 46
รายชื่อนักเรียนนำเข้า sheet1 ปถ05 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.71 KB 51
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 72
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 110
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 98
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 112
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 174
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 121
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 106
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8546
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 217
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 172
แบบคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.65 KB 172
สรุปข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 243
ส่งเกรดเข้าโปรแกรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 166.94 KB 167
ตัวอย่าง แบบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.95 KB 169
ตัวอย่างโครงการทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 142
เอกสารขอเปิดชุมนุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.89 KB 126
ข้อมูลครูกรอกเกรด RAR Archive ขนาดไฟล์ 814.84 KB 312
แบบประเมินท้ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 373
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนไปศึกษาต่อที่อื่น Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 3445
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 227
ข้อร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดประชานิมิตร Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 168
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 258
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 597
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.1 KB 55
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 98
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 98
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 328
แบบคำนวณ ค่าเฉลี่ย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.76 KB 134
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 207 KB 537
แบบฟอร์มขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1024
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 270
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 101
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70125
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 316
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 727
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 317
งานแผนงาน
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 3
แบบสรุปโครงการ word Word Document ขนาดไฟล์ 163.18 KB 60
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.63 KB 41
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 42
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 41
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 42
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 39
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 36
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 40
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 41
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112.24 KB 76
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 43
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 86.07 KB 44
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 44
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 75