ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำอธิบายรายวิชา Excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 39
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 79
function ม.2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 81
แผ่นป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 69
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 13
ปถ 05 ม.2 ไม่มีคะแนนกลาง(2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 41
ปถ 05 ม.1 ไม่มีคะแนนกลาง(2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 38
ปถ 05 ม.5 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 38
ปถ 05 ม.2 คะแนนกลาง(2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.75 MB 50
ปถ 05 ม.1 คะแนนกลาง(2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.73 MB 50
ปถ 05 ม.3 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 68
ปถ 05 ม.4 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.87 MB 67
ปถ 05 ม.6 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.86 MB 60
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 70
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 55
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 57
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 103
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 78
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 60
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8482
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 163
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 127
แบบคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.65 KB 128
สรุปข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 202
ส่งเกรดเข้าโปรแกรม เทอม 2.2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 166.94 KB 125
ตัวอย่าง แบบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.95 KB 114
ตัวอย่างโครงการทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 103
เอกสารขอเปิดชุมนุม ภาคเรียนที่ 2.2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.89 KB 87
ข้อมูลครูกรอกเกรด RAR Archive ขนาดไฟล์ 814.84 KB 269
แบบประเมินท้ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 328
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนไปศึกษาต่อที่อื่น Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 3107
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 188
ข้อร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดประชานิมิตร Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 129
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 218
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 560
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบสรุป / ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 163.15 KB 79
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 116.81 KB 115
โลโกโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 36.02 KB 45
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 57
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 50
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 205
ตัวอย่างการทำโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 169
แบบคำนวณ ค่าเฉลี่ย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.76 KB 93
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 207 KB 495
แบบฟอร์มขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 988
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 232
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 47
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70041
ปค.18 หนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 396 KB 931
ปค.17 ใบขออนุญาตนำโทรศัพท์มาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 172
ปค.16 คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 394.5 KB 294
ปค.15 ใบลาหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 395 KB 135
ปค.14 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 1170
ปค.13 รายงานจำนวนนักเรียนในความดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 1838
ปค.12 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 396.5 KB 2439
ปค.11 ใบขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 133
ปค.10 ประกาศยกย่องนักเรียนกระทำความดี Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 81
ปค.8 แบบบันทึกขออนุญาตนักเรียนในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 81
ปค.7 หนังสือทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 111
ปค.6 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 443.5 KB 308
ปค.5 แบบแจ้งผู้ปกครองรับทราบเรื่องความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 103
ปค.4 แบบแจ้งพฤติกรรม (รายชั่วโมง) Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 92
ปค.3 แบบแจ้งพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 99
ปค.2 บันทึกการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.5 KB 103
ปค.1 แบบสำรวจหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 85
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 276
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 681
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 269
งานแผนงาน
โครงการปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 43
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 35