ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 110576
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 110580
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110586
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110578
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110576
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110578
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110576
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110577
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 110584
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110577
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110577
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110580
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110577
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 110582
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110581
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110578
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 110586
ปถ.05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 110583
หลักสูตรสถานศึกษา 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 758.11 KB 110673
แบบสำรวจ 0 ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427 KB 110646
game 24 110658
โปรแกรม GSP 110643
รายชื่อนักเรียน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.38 KB 110784
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 110702
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 110800
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 110770
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 110764
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 110832
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 110924
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 110831
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 110964
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 119387
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 110920
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 111037
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.31 KB 110682
ใบรายชื่อคณะครูและบุคลากร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 110687
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 110678
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 110667
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 110653
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 110670
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 111114
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูลภาวะซึมเศร้า(CDI)63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.21 KB 110440
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 110879
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 180927
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 110989
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 111435
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 110993
วิทยาศาสตร์
1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.9 KB 110574
วัสดุและเครื่องมือช่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 110573
จดระบบเทคโนโลยี(ม.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.96 KB 110675
งานแผนงาน
หลักการเขียนโครงการโรงเรียนวัดประชานิมิตร Word Document ขนาดไฟล์ 120.46 KB 110575
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 84.63 KB 110577
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 110623
โครงการ 62 ที่61-85 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 110662
โครงการ 62 ที่41-60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 110657
โครงการ62 21-40 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 110650
โคงการ62 1-20 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 110633
โครงการ 62 สนับสนุนตามนโยบาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 110642
โครงการ 62 ขอเพิ่ม สิ่งก่อสร้าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 110635
โครงการ 62 เงินสะสม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 110626
โครงการ 62 ฝ่ายปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 110650
โครงการ 62 ฝ่ายบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 110680
โครงการปี 62 ฝ่ายธุรการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 110649
โครงการ 62 ฝ่ายวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 110695
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 110683
สรุปโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 162.9 KB 110758
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.05 KB 110733
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 110695
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 110689
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 110664
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 110662
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 110665
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 110672
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 110663
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 110682
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 110703
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปี 2562
ส่วนที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 53.32 KB 110618
ส่วนที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 291.99 KB 110612
ส่วนที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.9 KB 110631