ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 758.11 KB 30
แบบสำรวจ 0 ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427 KB 8
game 24 25
โปรแกรม GSP 12
ปถ05 ม6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 38
ปถ05 ม.602 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 28
ปถ05 ม.601 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 24
ปถ05 ม.503 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 35
ปถ05 ม.502 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 33
ปถ05 ม.501 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 33
ปถ05 ม.403 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 25
ปถ05 ม.402 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 28
ปถ05 ม.401 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 34
ปถ05 ม.303 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 31
ปถ05 ม.302 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 22
ปถ05 ม.301 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 27
ปถ05 ม.203 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 22
ปถ05 ม.202 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 28
ปถ05 ม.201 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 28
ปถ05 ม.103 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 20
ปถ05 ม.102 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 17
ปถ05 ม.101 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 28
รายชื่อนักเรียน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.38 KB 51
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 37
รายชื่อนักเรียนนำเข้า sheet1 ปถ05 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.71 KB 108
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 130
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 133
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 129
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 152
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 248
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 168
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 152
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8627
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 263
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 214
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.54 KB 41
ใบรายชื่อคณะครูและบุคลากร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 34
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 31
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 25
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 16
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 33
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 128
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 135
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 456
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 171
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70199
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 346
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 764
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 347
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เก้าอี้ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.31 KB 0
กิจกรรมที่ 1 (ม.5/3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 1
งานแผนงาน
โครงการ 62 ที่61-85 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 10
โครงการ 62 ที่41-60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 5
โครงการ62 21-40 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 5
โคงการ62 1-20 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 4
โครงการ 62 สนับสนุนตามนโยบาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 27
โครงการ 62 ขอเพิ่ม สิ่งก่อสร้าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 12
โครงการ 62 เงินสะสม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 14
โครงการ 62 ฝ่ายปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 25
โครงการ 62 ฝ่ายบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 38
โครงการปี 62 ฝ่ายธุรการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 38
โครงการ 62 ฝ่ายวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 71
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 58
สรุปโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 162.9 KB 133
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.05 KB 99
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 64
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 62
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 56
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 50
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 52
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 60
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 51
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 114.22 KB 110
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 58
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 86.07 KB 56
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 56
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 91