ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
e-book kroo kai Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.61 KB 616
corel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 114
website PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.76 MB 67
แผ่นป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 30
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 521
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 181
ข้อร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดประชานิมิตร Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 91
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 151
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนไปศึกษาต่อที่อื่น Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 2665
แบบประเมินท้ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 278
ข้อมูลครูกรอกเกรด RAR Archive ขนาดไฟล์ 814.84 KB 224
เอกสารขอเปิดชุมนุม ภาคเรียนที่ 2.2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.89 KB 51
ตัวอย่างโครงการทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 63
ตัวอย่าง แบบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.95 KB 73
ส่งเกรดเข้าโปรแกรม เทอม 2.2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 166.94 KB 90
สรุปข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 141
แบบคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.65 KB 84
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 75
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 89
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8392
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 25
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 11
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 21
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 32
ปถ 05 ม 1(1-60) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 34
ปถ 05 ม 3(1-60) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 25
ปถ 05 ม 4(1-60) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.87 MB 31
ปถ 05 ม 2(1-60) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 27
ปถ 05 ม 5(1-60) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 30
ปถ 05 ม 6(1-60) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 26
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 3
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 3
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 185
แบบฟอร์มขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 950
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 207 KB 452
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 45.95 KB 62
แบบคำนวณ ค่าเฉลี่ย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.76 KB 55
ตัวอย่างการทำโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 72
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 107
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 166.43 KB 73
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 13
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 16
โลโกโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 36.02 KB 2
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 116.81 KB 11
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 225
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 637
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 233
ปค.1 แบบสำรวจหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 45
ปค.2 บันทึกการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.5 KB 65
ปค.3 แบบแจ้งพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 57
ปค.4 แบบแจ้งพฤติกรรม (รายชั่วโมง) Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 53
ปค.5 แบบแจ้งผู้ปกครองรับทราบเรื่องความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 64
ปค.6 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 443.5 KB 268
ปค.7 หนังสือทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 71
ปค.8 แบบบันทึกขออนุญาตนักเรียนในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 46
ปค.10 ประกาศยกย่องนักเรียนกระทำความดี Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 43
ปค.11 ใบขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 88
ปค.12 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 396.5 KB 1337
ปค.13 รายงานจำนวนนักเรียนในความดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 924
ปค.14 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 859
ปค.15 ใบลาหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 395 KB 87
ปค.16 คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 394.5 KB 185
ปค.17 ใบขออนุญาตนำโทรศัพท์มาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 113
ปค.18 หนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 396 KB 275
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 69974