ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก excel Word Document ขนาดไฟล์ 13.83 KB 50
function ม.2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 45
แผ่นป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 42
website PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.76 MB 90
corel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 135
e-book kroo kai Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.61 KB 645
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปถ 05 ม.1 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 16
ปถ 05 ม.2 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 15
ปถ 05 ม.3 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 15
ปถ 05 ม.4 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.87 MB 19
ปถ 05 ม.5 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 20
ปถ 05 ม.6 (2/2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.86 MB 23
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 44
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว (ปรับแบบฟอร์มใหม่ 1.60) Word Document ขนาดไฟล์ 19.99 KB 26
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 23
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 28
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 70
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 46
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 49
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 34
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8435
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 130
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 97
แบบคำนวณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.65 KB 98
สรุปข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 164
ส่งเกรดเข้าโปรแกรม เทอม 2.2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 166.94 KB 101
ตัวอย่าง แบบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.95 KB 84
ตัวอย่างโครงการทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 19.05 KB 76
เอกสารขอเปิดชุมนุม ภาคเรียนที่ 2.2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.89 KB 60
ข้อมูลครูกรอกเกรด RAR Archive ขนาดไฟล์ 814.84 KB 238
แบบประเมินท้ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 301
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนไปศึกษาต่อที่อื่น Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 2715
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 161
ข้อร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดประชานิมิตร Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 102
คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 192
คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 534
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบสรุป / ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 163.15 KB 51
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 116.81 KB 43
โลโกโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 36.02 KB 16
ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 76.04 KB 30
ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 72.13 KB 27
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 131
ตัวอย่างการทำโครงการปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 97
แบบคำนวณ ค่าเฉลี่ย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.76 KB 67
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 207 KB 466
แบบฟอร์มขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 962
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 203
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 17
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70008
ปค.18 หนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 396 KB 401
ปค.17 ใบขออนุญาตนำโทรศัพท์มาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 134
ปค.16 คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 394.5 KB 219
ปค.15 ใบลาหยุดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 395 KB 106
ปค.14 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 996
ปค.13 รายงานจำนวนนักเรียนในความดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 1171
ปค.12 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 396.5 KB 1735
ปค.11 ใบขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 398 KB 102
ปค.10 ประกาศยกย่องนักเรียนกระทำความดี Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 55
ปค.8 แบบบันทึกขออนุญาตนักเรียนในเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 58
ปค.7 หนังสือทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399 KB 83
ปค.6 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 443.5 KB 280
ปค.5 แบบแจ้งผู้ปกครองรับทราบเรื่องความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 76
ปค.4 แบบแจ้งพฤติกรรม (รายชั่วโมง) Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 65
ปค.3 แบบแจ้งพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 68
ปค.2 บันทึกการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 402.5 KB 79
ปค.1 แบบสำรวจหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 57
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 248
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 655
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 243
งานแผนงาน
โครงการปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.01 MB 9
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 8