ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปถ05 ม.6/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 51
ปถ05 ม.6/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 35
ปถ05 ม.6/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 44
ปถ05 ม.5/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 36
ปถ05 ม.5/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 38
ปถ05 ม.5/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 45
ปถ05 ม.4/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 28
ปถ05 ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 25
ปถ05 ม.4/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 26
ปถ05 ม.3/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 29
ปถ05 ม.3/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 35
ปถ05 ม.3/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 37
ปถ05 ม.2/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 37
ปถ05 ม.2/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 30
ปถ05 ม.2/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 29
ปถ05 ม.1/3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 25
ปถ05 ม.1/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 28
ปถ05 ม.1/1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 33
หลักสูตรสถานศึกษา 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 758.11 KB 62
แบบสำรวจ 0 ร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427 KB 29
game 24 48
โปรแกรม GSP 29
รายชื่อนักเรียน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.38 KB 120
แบบบันทึกการประชุม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 30.8 KB 83
แบบฟร์อมวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.9 KB 185
แบบฟอร์มแผนพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 154
ตัวอย่างสรุปงาน 1 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 149
ตัวอย่างสรุปงาน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 200
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 118.82 KB 297
แบบฟอร์ม โครงสร้างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.17 KB 207
แบบนำเสนอ OCOP ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 220
แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226 KB 8762
ใบปะหน้าแผน Word Document ขนาดไฟล์ 13.32 KB 300
แบบประเมินหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 291
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ใบประมาณการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.31 KB 68
ใบรายชื่อคณะครูและบุคลากร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51 KB 65
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 59
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 50
ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 39
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 58
รายละเอียดการทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.72 KB 496
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบกรอกข้อมูล SDQ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 778 KB 250
เอกสารเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 328.01 KB 70240
คำนำ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 368
ปกสรุป SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 807
แบบฟอร์มสรุป SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 883.5 KB 367
งานแผนงาน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 14
โครงการ 62 ที่61-85 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.8 MB 43
โครงการ 62 ที่41-60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 39
โครงการ62 21-40 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 35
โคงการ62 1-20 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 25
โครงการ 62 สนับสนุนตามนโยบาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 37
โครงการ 62 ขอเพิ่ม สิ่งก่อสร้าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.16 MB 30
โครงการ 62 เงินสะสม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 24
โครงการ 62 ฝ่ายปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 48
โครงการ 62 ฝ่ายบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 69
โครงการปี 62 ฝ่ายธุรการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.99 MB 45
โครงการ 62 ฝ่ายวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 90
รายงานผลการจัดกิจกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 81.26 KB 73
สรุปโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 162.9 KB 143
แบบสรุปโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.05 KB 115
แบประเมินกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.62 KB 84
5 โครงการบริการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 893.22 KB 83
4 โครงก่ีบริหารงานทั่วไป 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 64
3 กิจการนักเรียน 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.76 KB 61
2 บริหารงานวิชาการ 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 595.52 KB 60
1 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 915.44 KB 69
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 60
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 114.22 KB 121
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 80
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 86.07 KB 69
ตัวอย่างโครงการเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 67
โครงการปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.3 MB 100
แบบประเมินคุณภาพภายใน ปี 2562
ส่วนที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 53.32 KB 14
ส่วนที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 291.99 KB 10
ส่วนที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 527.9 KB 28