พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.
ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
7. ระดมสรรพกำลังจากทุกภาพส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าหมาย (GOAL)
 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. นักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่า และสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. ครูมีศักยภาพสมรรถนะ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. โรงเรียนมีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

7. โรงเรียนได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาเพิ่มขึ้น